Stanovy

STANOVY SPOLKU KLUBU STOMIKŮ H.B.  ILCO z.s.

I.

       Základní ustanovení

Klub stomiků H.B.  ILCO zapsaných spolků rejstříků Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1 II/s-OS/1-23 345/94-R. Od 7.2.2017 je samostatnou právnickou osobou dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a je zapsáno v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou.

Spolek je dobrovolnou, nepolitickou organizací s humanitárním zaměřením (dále jen Spolek). Sdružuje občany se střevními vývody (ileostomiky, kolostomiky, urostomiky) bez ohledu na jejich politickou příslušnost nebo vyznání.

II.

Název, sídlo, identifikační číslo

 • Název: KLUB STOMIKŮ H.B. ILCO z.s. (dále jen Spolek)
 • Sídlo : Kyjovská 1699,  Havlíčkův Brod,  580 01
 • IČ : 05698855

III.

Cíl a poslání spolku

 1. Sdružovat občany postižené stomií, pečovat o jejich specifické potřeby, obhajovat jejich zájmy, prosazovat jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Přispívat ke zkvalitnění zdravotní a sociální péče o stomiky a jejich rehabilitaci. Pomáhat stomikům znovu získávat ztracené sebevědomí a napomáhat stomikům v zapojení do normálního života.
 2. Rozvíjet veškerou činnost Spolku na podkladě dobrovolné vzájemné pomoci, spolupráce a porozumění.
 3. Napomáhat ke zkvalitnění zdravotní a sociální péče o stomiky a jejich rehabilitace předkládáním návrhů a doporučení příslušným kompetentním orgánům ve zdravotnictví a veřejné zprávě.
 4. Informovat členy Spolku o pokroku v oblasti péče o stomiky, o nových dokonalejších pomůckách k ošetřování vývodu. Zpracovávat vlastní informační letáky a tiskoviny pro poučení stomiků.
 5. Šířit osvětu a informovat veřejnost o celospolečenské důležitosti péče o stomiky, K tomu využívat veřejné sdělovací prostředky.
 6. Organizovat dobrovolnickou laickou poradenskou službu pro stomiky a usilovat o zřízení dostatečného počtu lékařských poraden při nemocnicích pro tuto oblast.
 7. Organizovat besedy a přednášky, instruktáže zaměřené k problematice stomií.
 8. Vytvářet podmínky k pravidelnému setkání členů spolku na členských schůzích, při společenských, sportovních a kulturních akcích, zájezdech, výletech a rekondičních pobytech a na akcích podle zájmu členů.
 9. Spolupracovat se spolky stomiků a s dalšími organizacemi se vztahem ke zdravotně postiženým občanům a k humanitární pomoci v České republice i v okolních zemích.

IV.

Členství v Spolku

 1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která je nositelem stomie nebo osoba, která chce stomikům pomoci. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku.
 2. Členství ve Spolku vznikne podáním písemné přihlášky do Spolku a zaplacením členského příspěvku. Individuální členy přijímá výbor, kolektivního člena členská schůze spolku. Člen Spolku je vázán stanovami Spolku od okamžiku, kdy se stane členem Spolku.
 3. Osoby mladší 18 let se na činnosti Spolku mohou podílet bez hlasovacího a volebního práva. V tomto případě se mohou členy Spolku stát jejich zákonní zástupci – rodiče.
 4. Ve Spolku je možné i kolektivní členství jiné organizace s humanitárním posláním, kolektivní člen má hlas poradní.
 5. Zánik členství ve Spolku nastane písemným oznámením o vystoupení ze Spolku, zánikem právnické osoby, vyloučením v případě závažného porušení stanov, úmrtím člena.
 6. Seznam členů Spolku je neveřejný. Seznam vede a zápisy a výmazy v něm provádí pověřený člen výboru Spolku při vzniku a zániku členství a při jakékoli změně podstatných údajů. Do seznamu členů může člen Spolku nahlédnout v sídle Spolku.

V.

Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Základní práva člena Spolku jsou:
  1. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností členských schůzí, společenských, sportovních a kulturních akcí, zájezdů, výletů a rekondičních pobytů, školení či seminářů, které umožňují přístup k informacím o stomiích a životě s nimi,
  2. být informován o činnosti Spolku a vyjadřovat se k jeho činnosti
  3. podávat orgánům Spolku návrhy a připomínky k jejich činnosti, podněty či stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení,
  4. volit a být volen do všech volených orgánů Spolku.
 2. Základní povinnosti člena Spolku jsou:
 3. dodržovat stanovy Spolku,
 4. účastnit se dle možností a schopností práce a činnosti Spolku
 5. platit členské příspěvky a náklady na pořádané akce, kterých se zúčastní,
 6. usilovat o dobré jméno Spolku.

VI.

Ručení

 1. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

VII.

Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. členská schůze
  2. výbor

VIII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členská schůze zejména:
  1. rozhoduje o názvu a symbolice Spolku,
  2. rozhoduje o změnách a doplnění stanov Spolku,
  3. volí výbor,
  4. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření a majetku Spolku,
  5. schvaluje hlavní směry činnosti Spolku pro příští období, plán činnosti a rozpočet Spolku na další období,
  6. rozhoduje o členství Spolku v příslušném vyšším orgánu, volí zástupce do příslušného vyššího orgánu,
  7. stanoví výši členského příspěvku člena Spolku na kalendářní rok,
  8. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o fúzi či rozdělení Spolku,
  9. schvaluje členství Spolku v jiných právnických osobách,
  10. členská schůze si může vyhradit rozhodování o dalších otázkách.
 1. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor Spolku nejméně dvakrát do roka. Pokud o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, je výbor povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce.
 2. Členská schůze schvaluje usnesení.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina členů Spolku. Usnesení přijímá většina hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
 4. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v termínu a v místě dohodnutém s předsedou Spolku.

IX.

Výbor

 1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem Spolku. Zabezpečuje plnění úkolů Spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze.
 2. Výbor je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období.
 3. Výbor má tři až pět členů. Počet členů výboru musí být lichý. O počtu členů výboru rozhoduje při volbě výboru členská schůze. Klesne-li počet členů výboru, mohou členové výboru kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze.
 4. Zvolený výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře, podle potřeby další funkcionáře.
 5. Spolek zastupuje a jeho jménem jedná předseda, místopředseda. Výbor Spolku může zmocnit jiného člena výboru Spolku nebo člena Spolku, aby ve vymezeném rozsahu zastupoval Spolek a jednal jeho jménem.
 6. Předseda svolává výbor podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně
 7. Výbor zejména:
  1. zastupuje Spolek ve všech záležitostech,
  2. zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,
  3. organizuje a řídí činnost Spolku,
  4. zajistí vedení účetnictví Spolku,
  5. rozhoduje o sídle Spolku,
  6. připravuje podklady pro zasedání členské schůze, a to zejména zprávu o činnosti Spolku, o hospodaření a majetku Spolku, zajistí zpracování účetní závěrky za uplynulý rok, zpracovává plán činnosti a rozpočet Spolku na další období,
  7. rozhoduje o použití darů, dotací a příspěvků od státu, třetích osob,
  8. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,
  9. spolupracuje s ostatními spolky stomiků,
 8. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů výboru.

X.

Hospodaření Spolku

 1. Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména členské příspěvky, dary, dotace, dědictví, veřejné sbírky, publicistická činnost.
 2. Spolek hospodaří se svým majetkem samostatně s péčí řádného hospodáře, vede předepsané evidence a podle potřeby je předkládá oprávněným orgánům ke kontrole. Za vedení evidencí odpovídá výbor Spolku.
 3. Spolek je oprávněn zřídit si účet u peněžního ústavu.

XI.

Zrušení a zánik Spolku

 1. Zrušení Spolku může nastat:
  1. rozhodnutím soudu ze zákonem stanovených důvodů,
  2. je-li počet členů nižší než 9,
  3. rozhodnutím členské schůze Spolku.
 2. Rozhodne-li členská schůze Spolku o zrušení Spolku, musí rozhodnout, zda dojde k likvidaci Spolku či k zrušení bez likvidace s právním nástupcem formou fúze spolků (sloučení nebo splynutí) či rozdělením Spolku.
  1. Rozhodne-li členská schůze Spolku o likvidaci, jmenuje členská schůze likvidátora; likvidace bude provedena podle platných právních předpisů. Členská schůze rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem.
  2. Rozhodne-li členská schůze o fúzi či rozdělení Spolku, postupuje při těchto změnách Spolku podle platných právních předpisů.
 3. K zániku Spolku dojde výmazem z veřejného rejstříku.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy Spolku mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím členské schůze s výjimkou změny sídla Spolku, kterou schvaluje výbor Spolku.
 2. Toto znění stanov bylo schváleno usnesením členské schůze Spolku konané dne 30.11.2016